Provoz školy od 10. 5. 2021 - informace - změny od 24. 5. 2021

Změny provozu školy od 24. 5. 2021

1. a 2. st

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací
 • homogenita tříd a skupin není povinná
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných
  účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje

Školní družina

 • činnost pokračuje v plném rozsahu pro 1. - 4. ročník a to ve skupinách stanovených na začátku školního roku (zrušena homogenita)

Školní jídelna

 • stravování probíhá beze změny
 • obědy budou zapsaným žákům při nástupu na prezenční výuku přihlášeny automaticky

Základní umělecká škola

 • téměř beze změny
 • nově je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,
 • je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za splnění určitých podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění určitých podmínek (bližší informace podají učitelé)

Testování

 • škola přechází na použití testů PCR a frekvence testování bude jedenkrát za 14 dní

Změny provozu školy od 17. 5. 2021

1. st.

 • obnovuje se prezenční výuka ve všech ročnících (končí rotace) a do školy nastoupí všichni žáci 1. až 5. ročníku
 • mírně se mění zahájení vyučování a jeho ukončení - dle informace třídních učitelů
 • plně se obnovuje výuka nepovinných předmětů
 • v anglickém jazyce se žáci budou učit v klasických skupinách stanovených na začátku šk. roku (ruší se homogenita skupin)
 • tělesná výchova probíhá pouze venku - nutnost vhodného oblečení a obuvi, zpěv zatím umožněn není

2. st.

 • výuka probíhá i nadále rotačně; v týdnu od 17. 5. se prezenčně budou učit žáci 6. a 7. ročníku, ostatní dle stávajícího rozpisu distančně
 • při prezenční výuce nemusí být zachována homogenita skupin; cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty budou vyučovány v plném rozsahu ve skupinách stanovených na začátku šk. roku
 • tělesná výchova probíhá pouze venku - nutnost vhodného oblečení a obuvi, zpěv zatím umožněn není

Školní družina

 • činnost je obnovena v plném rozsahu pro 1. - 4. ročník a to ve skupinách stanovených na začátku školního roku (zrušena homogenita)

Školní jídelna

 • stravování probíhá beze změny
 • obědy budou zapsaným žákům při nástupu na prezenční výuku přihlášeny automaticky

Základní umělecká škola

 • téměř beze změny
 • úprava se týká pouze zpěvu; pokud je zpěv stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu, pak je možné, aby na výuce bylo přítomno osobně nejvýše 6 žáků

Testování

 • pokračuje beze změny (1. st. - pondělí, 2. st. - pondělí a čtvrtek

Provoz základní školy a školní družiny od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka i pro žáky 2. stupně. Rotační výuka bude ve škole organizována následovně:

 • v lichém týdnu od 10. 5. pokračují žáci 1. B, 1. C, všechny třídy 2. r., všechny třídy 5. r. a nově všechny třídy 8. r. a všechny třídy 9. r.
 • v sudém týdnu od 17. 5. pokračují žáci 1. A, 1. D, všechny třídy 3. r., všechny třídy 4. r. a nově všechny třídy 6. r. a všechny třídy 7. r.

Do školy budou vstupovat žáci 2. stupně bočním vchodem (při pohledu na hlavní vchod vpravo), pak jdou do šatny a odtud do třídy.

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Při dělených hodinách bude zachována homogenita třídy (nebudou se třídy promíchávat). Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat venku. Pro žáky, kteří jsou doma, je povinná distanční výuka. Její rozvrh bude stejný jako obvykle při distanční výuce (připomenou třídní učitelé). Žáci budou mít povinnost se zúčastňovat jednak videokonferecí a jednak reagovat dle rozvrhu na úkoly zadávané učiteli.

Pro přihlášené žáky 1. stupně bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem. Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

 • pro všechny žáky je stanovena povinnost nosit respirátor min. ffp2 nebo chirurgickou roušku (nikoliv látkovou)
 • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
 • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy.

Dále jsou ve škole umožněny prezenční individuální konzultace pro všechny žáky (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, popř. zákonný zástupce). Konzultace bude prováděna pouze na vyzvání a po domluvě s pedagogem nebo psychologem s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz základní umělecké školy

Od pondělí 10. 5. 2021 pokračuje i prezenční výuka v základní umělecké škole. Výuka bude probíhat ve vnitřních prostorách s max. počtem 3 žáků. Je umožněna též osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy.

Provoz školní jídelny

Stravování pro žáky 1. stupně vyučující se prezenčně je v době od 11.45 h do 13.30 h bez omezení. Žáci těchto ročníků využívají pouze jídelnu č. 1.

Žáci 2. stupně vyučující se prezenčně využívají v době od 12.35 h do 13.30 h pouze jídelnu č. 2, od 13.30 h pak jídelnu č. 1 i č. 2 (v obou jídelnách je stejné jídlo). Ostatní žáci, kteří se nevzdělávají prezenčně, si mohou ve školní jídelně odebrat dotovaný oběd pouze do jídlonosiče přes vydávací okénko v jídelně č. 2 a to v době od 11.45 h do 12.30 h anebo v době od 13.45 h do 14.00 h v jídelně č. 1. Vstup do jídelny je pouze zadním vchodem od areálu TJ Vltava (nikoliv přes školu!)

Při návštěvě školní jídelny je nezbytné dodržet následující podmínky:

 • mít nasazenou roušku mimo dobu konzumování stravy a před vstupem si umýt a vydezinfikovat ruce
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
 • stoly obsazovat maximálně dvěma žáky nebo dle pokynů pedagogů
 • v případě odebírání obědů do jídlonosiče je nutné mít nasazenou roušku, před vstupem si dezinfikovat ruce a dodržovat rozestupy 2 m.

Obědy budou všem žákům (evidovaným strávníkům) 1. i 2. stupně na příslušný týden automaticky od 10. 5. 2021 (nebo od 17. 5.) přihlášeny. V případě zájmu o odběr obědů do jídlonosiče v době distanční výuky je nutné školní jídelnu kontaktovat a oběd přihlásit.

Provoz školního poradenského pracoviště

Individuální práce s klientem ve školském poradenském pracovišti (psychologové, výchovní poradci, sociální a speciální pedagog ...) je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském pracovišti.

Testování

Testování žáků bude probíhat pravidelně. Na 1. stupni to bude 1x týdně vždy v pondělí, na 2. stupni pak 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování žáků se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy (např. ve školní družině nebo první hodinu).

U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky v ZUŠ. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedení žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Poskytne mu však přiměřenou formu studijní podpory – posílání týdenních plánů, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobě (jeden zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě bude testování probíhat v době od 7.00 h do 7.45 h v tělocvičně č. 132 a ve vestibulu školy (pouze před vstupem do školní družiny) v době od 6.00 h do 7.00 h. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). Žák s doprovázející osobou jdou rovnou do prostoru tělocvičen (žák nejde nejprve do šatny). Škola je připravena žákům při samotestování ve třídě maximálně pomoci a domníváme se, že přítomnost doprovodu (třetí osoby) není běžně nutná. Velký počet takových doprovodů by velmi zpomalil průběh testování, zvýšil možnosti přenosu nákazy a škola by těžko hledala další prostory. Testování žáků 2. stupně bude probíhat ve třídách. V pondělí od 8.00 h při třídnické hodině, ve čtvrtek pak od 7.35 h do 7.55 h v kmenové třídě (nutnost být ve třídě v 7.35 h). Tento den bude boční vchod otevřen od 7.30 h.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. V případě pozitivního výsledku testu bude žák okamžitě izolován od ostatních žáků do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého bude škola neprodleně kontaktovat. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Další materiály k testování:

školní zpravodaj / 20.kvě 2021

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 12.6.2021